• โรงเรียนวัดประชาบำรุง
    140 ซอยเทียนทะเล25 ต.ท่าข้าม อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
     ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดประชาบำรุง “ร่วมชุมชนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม ทันสมัยในวิทยาการ ก้าวทันเทคโนโลยี ใช้ชีวิตแบบพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติด มีจิตสาธารณะ พร้อมเข้าสู่การศึกษา 4.0 ในศตวรรษที่ 21”

พันธกิจ
  1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานน้อมนำสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะ ประสบการณ์ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
  3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์
  1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
  2. ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นครูมืออาชีพ
  3. ได้รับความร่วมมือ จากชุมชน องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  4. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม